Általános szerződési feltételek - ASZF

Általános szerződési feltételek - ASZF

Általános szerződési feltételek - ASZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Hatályos: 2019. 05.06.

1.         Hatály

1.1.    Jelen Szabályzat hatálya kiterjed valamennyi olyan Felhasználóra, aki a jelen Szabályzatban foglaltak szerint a Honlapon keresztül érvényes Megrendelést ad le, és ezzel a jelen Szabályzat rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el. A jelen Szabályzat kizárólag a Felek között a Megrendelés Felhasználó által történő leadásával létrejövő jogviszonyt szabályozza.

1.2.     A Szolgáltató a print magazinokon felül online, web alapú szolgáltatást is nyújt a Honlapon keresztül. A digitális rendszer iPad és Android platformokon is érhető. A rendszer lehetővé teszi a digitális kiadványok és előfizetések print és digitális formájában történő megvásárlását, valamint a digitális kiadványok, előfizetések online olvashatóságát. A rendszer a kiadványok és előfizetések értékesítésével kapcsolatos szolgáltatásait a jelen Szabályzatban meghatározott tartalommal nyújtja a Felhasználók részére.

1.3.     A Szolgáltató rögzíti, hogy a digitalizált Kiadványokat a Felhasználók kizárólag Microsoft Internet Explorer 8.0; Firefox 3.6, Chrome 7 vagy Safari 4 verziójú böngészőprogramokkal vagy ezek újabb verzióival, továbbá olyan internet-böngésző programokkal tudják megnyitni, melyek támogatják a Flash fájlformátum megnyitását. Szolgáltató online, web felületen keresztül biztosítja a Felhasználó számára az olvasófelületet. Az olvasófelület bármilyen, rendelkezésre álló nagy sávszélességű internetes adatkapcsolati technológiával és bármilyen szolgáltatóval képes együttműködni. A Felhasználó internetkapcsolatának biztosítását saját maga, valamely internetszolgáltató társaságnál fizetheti elő saját költségén.

1.4.     A Felhasználóknak kiadói döntéstől függően lehetőségük van arra, hogy a Honlapon keresztül leadott megrendelésükkel nyomtatott kiadványokat és/vagy előfizetést vásároljanak. A nyomtatott kiadványok és/vagy előfizetés megvásárlása esetén a Felhasználó az adott Kiadvány adott időszakra vonatkozó nyomdai úton előállított lapszámait vásárolja meg. Nyomtatott Előfizetések esetében tehát a felhasználó nyomdai terméket vásárol meg és nem digitális lapszámokat.

2.         A szolgáltatás tárgya

2.1.     Felhasználók a Megrendelések megadásával jogosultak a Szolgáltató által kínált kiadványokat és/vagy előfizetéseket a Honlapon keresztül digitalizált vagy nyomtatott formában megvásárolni a jelen Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően.

2.2.     Felhasználók az előfizetett digitális Kiadványokhoz kizárólag a Honlap vagy az applikáció felületén keresztül jogosultak hozzáférni, azokat nem nyomtathatják ki. Ennek megfelelően, ahol a jelen Szabályzat a különszámos kiadványok és/vagy előfizetések megvásárlását említi, az alatt az adott különszámos kiadványok és/vagy előfizetés lapszámaihoz a Honlap felületén keresztül történő hozzáférést kell érteni.

2.3.     Amennyiben a jelen Szabályzat kifejezetten másként nem rendelkezik a jelen Szabályzatban meghatározott szolgáltatásból eredő bármely kérdéssel kapcsolatban a Felhasználók felé közvetlenül a Szolgáltató tartozik felelősséggel. Ennek megfelelően – amennyiben a jelen Szabályzat kifejezetten másként nem rendelkezik - Felhasználók a Szerződésből eredő igényeikkel kizárólag Szolgáltatóhoz fordulhatnak.

3.        A Megrendelés menete, a Szerződés létrejötte

3.1.      Az Előfizetéssel rendelkező Felhasználók a Kiadványokhoz a Szolgáltató Kiadványokra vonatkozó és a Honlapon közzétett nyilvános ajánlatának megfelelő megjelenési időpontokat követően férhetnek hozzá. Szolgáltató az ajánlatához mindaddig kötve van, amíg az Előfizetések megvásárlására vonatkozó feltételek változatlan tartalommal a Honlapon elérhetőek, megtalálhatóak.

3.2.     Felhasználók az Előfizetések megvásárlásával kapcsolatos szolgáltatásokat, funkciókat kizárólag a Honlapon történő sikeres regisztrációt követően használhatják. Felek a félreértések elkerülése végett rögzítik, hogy a Felhasználó Megrendelést kizárólag regisztrációt követően adhat le. Ahhoz, hogy Felhasználó Megrendelése érvényes legyen, Felhasználónak az elektronikus megrendelőlapon legalább az alábbi adatokat kell feltüntetnie:  

3.2.1.     A Felhasználónak az alábbi számlázási adatokat kell megadnia: név vagy cégnév, cím (ország, irányítószám, város, utca, házszám), adószám vagy európai uniós adószám (ha van); 

3.2.2.     Felhasználó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a jelen Szabályzat, az adatvédelmi szabályzat, tartalmát teljes körűen megismerte, és azok rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a jelen 3.2.2 alpont szerinti nyilatkozatának hiányában érvényes Megrendelést nem adhat le. 

3.2.4.     a Felhasználó által választott fizetési módot. 

3.3.     A beérkezett Megrendelés alapján a Szolgáltató e-mailben visszaigazolja a Megrendelést a Felhasználó felé, amelyben megtalálható a Honlapra mutató azon link, ahol a Felhasználó elérheti a jelen Szabályzat rendelkezéseit, továbbá tartalmazza az arról szóló tájékoztatást, hogy a Felhasználó a 3.8. pontban foglalt nyilatkozatot megtette. Amennyiben a visszaigazolás a Megrendelés leadását követő 48 órán belül nem érkezik meg, a Ptk. 6:84. § (2) bekezdése értelmében a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól és a Felhasználó Megrendelése törlésre kerül. 

3.4.     A Szerződés az különszámos kiadványok és/vagy előfizetés vételárának a Felhasználó által történő megfizetésével jön létre a Felek között. Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben az Előfizetés vételárát egyáltalán nem, vagy nem a 4.4. pontban a Megrendelés során választott fizetési módra vonatkozóan, a Szolgáltató által az adott fizetési módra irányadó, szokásos teljesítési határidők figyelembe vételével meghatározott, elvárt fizetési határidőn belül fizeti meg, akkor a Felek között nem jön létre előfizetési jogviszony és a Felhasználó Megrendelése a 4.4. pontban meghatározott határidő elteltét követő napon automatikusan törlésre kerülhet. A Felek közötti Szerződés automatikusan, a Felek minden további nyilatkozata nélkül megszűnik azon a napon, amikor a Felhasználó által megvásárolt, illetve előfizetett Kiadványok archiválásának időtartama (5.1 alpont) lejár, illetve a Felhasználó Honlapon történt regisztrációja bármely okból törlésre kerül (a Szerződés időtartama). A Szerződés nyelve magyar. A Szerződés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma iktatásra, archiválásra kerül, és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető. 

3.5.     A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználókat, hogy a Korm. rendelet értelmében a különszámos kiadványok és/vagy előfizetések nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalomnak minősülnek.

3.6.     A Szolgáltató tájékoztatja a Fogyasztónak minősülő Felhasználókat, hogy a Korm. rendelet 20. § (1) és (2) bekezdése értelmében a Fogyasztónak minősülő Felhasználók – a Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésében meghatározott eseteket kivéve - indokolás nélkül elállhatnak a Szerződéstől a megvásárolt termék átvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül. Az elállásra vonatkozó részletes tájékoztatást jelen Szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza. 

3.7.     A Szolgáltató tájékoztatja a Fogyasztónak minősülő Felhasználókat, hogy a Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésének m) pontja értelmében a Fogyasztónak minősülő Felhasználó nem gyakorolhatja a 3.6. pont szerinti elállási jogát, ha a Szolgáltató (vállalkozás) a Felhasználó (fogyasztó) kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Felhasználó (fogyasztó) e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a Korm. rendelet 20. § szerinti jogát. 

3.8.     A Fogyasztónak minősülő Felhasználó a Szabályzat elfogadásával kifejezetten hozzájárul és előzetes beleegyezését adja ahhoz, hogy a Szolgáltató a vételár megfizetését követően, de még a 3.6. pontban meghatározott elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő lejártát megelőzően a Szerződés teljesítését megkezdje. A Fogyasztónak minősülő Felhasználó a Szabályzat elfogadásával egyúttal kifejezetten tudomásul veszi azt, hogy a Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésének m) pontja értelmében a Szolgáltató teljesítésének megkezdését (azaz Kiadvány vásárlása esetében a Kiadvány, Előfizetés vásárlása esetén az első lapszám hozzáférhetővé válásának napját) követően a 3.6. pont szerinti elállási jogát nem jogosult gyakorolni és ezt a jogát elveszíti. 

3.9.     A 3.8. pontban foglaltakra figyelemmel a Fogyasztónak minősülő Felhasználó az elállási joga gyakorlása esetén viseli a Korm. rendelet 27. § b) pontjában meghatározott költségeket.  

4.        A fizetés módja, árak 

4.1.     A különszámos kiadványok és/vagy előfizetések vételárára a Szolgáltató által a Honlapon közzétett bruttó árak az irányadóak. A Honlapon megjelenő árak minden esetben bruttó árak, azaz az általános forgalmi adó összegét tartalmazzák. Az Előfizetések megvásárlása után tranzakciós díj vagy egyéb járulékos költség a Felhasználók részére nem kerül felszámításra, a nyomtatott példányok postai költségét a Szolgáltató jelzi. A Megrendelés leadása előtt a megrendelőlapon a Felhasználó által megvásárolni kívánt különszámos kiadványok és/vagy előfizetések vételára automatikusan összeadásra kerül, amely így a Felhasználó által fizetendő teljes bruttó vételárat (Előfizetés esetén ez a számlázási időszakra vonatkozó valamennyi költséget jelenti) tartalmazza. 

4.2.     Az Előfizetések ellenértékének megfizetése a megrendelőlapon kiválasztott fizetési mód szerint történik. A Felhasználó az alábbi fizetési módok közül választhat: (i) bankkártyás fizetés; (ii) folyószámláról történő átutalás, (iii) PayPal fizetés. 

4.3.     Szolgáltató valamennyi fizetési mód esetében Felhasználók részére folyamatosan biztosít minden azokhoz kapcsolódó műszaki-technikai feltételt. Amennyiben a fizetési móddal kapcsolatban külső szolgáltató működik közre (bankkártyás és PayPal fizetés esetén), műszaki-technikai probléma esetén Felhasználó a külső szolgáltatókhoz fordulhat. 

4.4.     Előfizetés megvásárlása esetén a Szolgáltató az Előfizetés tárgyát képező Kiadványhoz a való hozzáférést az Előfizetés teljes vételárának megfizetését követően biztosítja a Felhasználó részére. Az Előfizetés időtartama a Felhasználó által megjelölt időponttól, de legkorábban az előző mondatban meghatározott időponttól veszi kezdetét. A teljes vételár megfizetésének időpontját a Felhasználó által a Megrendelés során választott fizetési mód határozza meg. A vételár – a Felhasználó által választható egyes fizetési módoktól függően – az alábbi időpontokban tekintendő megfizetettnek, illetve a teljesítés határidejére vonatkozóan az egyes fizetési módok esetében a Szolgáltató az alábbi elvárt teljesítési határidőket határozza meg: 

FIZETÉSI MÓD

VÉTELÁR MEGFIZETÉSÉNEK IDŐPONTJA

ELVÁRT TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ

bankkártyás fizetés

A Felhasználó általi fizetésre vonatkozó banki tranzakciós visszaigazolást követően azonnal.

A megrendelés során.

Folyószámláról történő átutalás

A Kiadvány, illetve Előfizetés vételárának a Szolgáltató javára történő jóváírását követően.

A megrendelést követő 5 munkanapon belül.

PayPal fizetés

A Felhasználó általi fizetésre vonatkozó banki tranzakciós visszaigazolást követően azonnal.

A megrendelés során.

                                                                                                                                                                         

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a vételár megfizetésének időpontját megelőzően nem jogosult hozzáférni az általa megrendelt Előfizetésekhez. 

4.5.     A Szolgáltató a megfizetett vételárról a Felhasználó részére elektronikus számlát állít ki, amelyet a Felhasználó által a Megrendelés során megadott e-mail címre küld meg.

4.6.    Banki átutalással történő fizetés esetén a Szolgáltató a Megrendelés leadását követően a Felhasználó által megadott e-mail címre megküldi a banki átutalás lebonyolításához szükséges információkat. Banki átutalással történő fizetés esetén Szolgáltató nem felel a Megrendelés értékével nem egyező átutalási vagy kifizetési összeg és a tévesen megadott vagy hiányzó befizető azonosítóval vagy azonosító kóddal kapcsolatos késedelemért és kárért. Szolgáltató nem felel továbbá az átutalt összeg jóváírásának banki szünnapok miatti és egyéb, Szolgáltató érdekkörén kívül eső okból felmerülő átfutási késedelméért és az ezekből eredő károkért.

4.7 A Megrendelő Tudomásul veszi, hogy az ExpertinLingua Bt. (székhely: 1066 Budapest Lovag utca 16.) adatkezelő által az www.mindennapnemetul.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, cím, email cím, megrendelt termékek.  Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

5.        Archiválás és egyéb, a Megrendeléshez kapcsolódó szolgáltatások 

5.1.     Archiválás 

A regisztrált Felhasználó az általa korábban előfizetett digitális Kiadványokhoz a Honlapon keresztül bármikor hozzáférhet. Szolgáltató vállalja, hogy az előfizetett Kiadványokhoz való hozzáférést a Felhasználók számára onnantól kezdve, hogy az adott Kiadvány a honlapon keresztül bárki számára hozzáférhetővé vált (megjelent) 5 (öt) éven keresztül biztosítja. Ezen időszakot követően a Felhasználónak a megvásárolt, adott Kiadványhoz való hozzáférési joga megszűnik, függetlenül attól, hogy a Felhasználó mennyi idővel a hozzáférési jog megszűnését megelőzően vásárolta meg az adott Kiadványt.

5.2.     Egyéb szolgáltatások 

             Szolgáltató a jelen alpontban meghatározott egyéb szolgáltatásokat nyújtja a Felhasználók részére. 

5.2.1.Hírlevél és egyéb értesítések 

5.2.1.1. Szolgáltató a Felhasználók részére az általuk megadott e-mail címre a Szolgáltatással kapcsolatos legfrissebb információk közlése céljából hírlevelet küld, melyben tájékoztatja a Felhasználókat a Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatásnak és az elérhető Kiadványok körének bővüléséről, továbbá egyéb, Felhasználók számára hasznos információkat közöl.

5.2.1.2. Amennyiben folyószámláról történő átutalás esetében a Kiadvány, illetve Előfizetés vételára Szolgáltató bankszámláján jóváírásra kerül, a Szolgáltató ezen tényről a Felhasználó által megadott érvényes e-mail címre ugyancsak értesítést küld, és tájékoztatja a Felhasználót a megvásárolt Kiadvány hozzáférhetőségéről. 

5.2.2.Lejáró Előfizetések

 A Szolgáltató a lejáró digitális Előfizetésekről, az Előfizetés meghosszabbításáról e-mailben értesítést küld a Felhasználó részére, annak érdekében, hogy a digitális Előfizetést meg tudja hosszabbítani.. 

6.        Ügyfélszolgálat

 6.1.     Panaszkezelés

Szolgáltató a Honlap felületén megadott elérhetőségeken keresztül ügyfélszolgálatot tart fenn és működtet, melynek segítségével a Felhasználók a szolgáltatással kapcsolatos kérdéseikkel vagy panaszaikkal bármikor Szolgáltatóhoz fordulhatnak.

Szolgáltató vállalja, hogy a hozzá az ügyfélszolgálaton keresztül beérkezett jogosnak ítélt panaszokat megfelelően orvosolja, amely tényről a panasztevő Felhasználót értesíti.

 Szolgáltató nem kezeli azokat a panaszokat, melyek kifejezetten valamely Kiadvány tartalmával állnak összefüggésben.

Szolgáltató nem kezeli azokat a panaszokat, melyek kifejezetten valamely Kiadványra vonatkozó nyomtatott előfizetés terjesztésével állnak kapcsolatban.

 Szolgáltató ügyfélszolgálata a panasztevő Felhasználót minden esetben elektronikus levélben értesíti.

6.2.     Békéltető testületi vitarendezés

Amennyiben az Előfizető sikertelenül kísérelte meg a vitás ügy rendezését, az Előfizető jogosult az Előfizetéssel (így a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá az előfizetés megkötésével és teljesítésével) kapcsolatos vitás ügyben a békéltető testülethez fordulni.

A Kiadó székhelye szerint illetékes békéltető testület

neve: Budapesti Békéltető Testület

székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

levelezési címe: 1253 Budapest, Pf.: 10. 

6.3.     Online vitarendezési platform

Felhívjuk a Fogyasztók figyelmét, hogy az Európai Parlament és a Tanács, a fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló 524/2013/EU rendelete, illetve az Európai Parlament és a Tanács 2013/11/EU irányelvét is végrehajtó, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezéseinek megfelelően, panaszaikat az alábbi címen – közvetlenül - is bejelenthetik: 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU 

A panasz bejelentésének feltétele, hogy a panasz a Szolgáltató olyan szolgáltatásával legyen kapcsolatos, amelyet nem ingyenesen, hanem ellenérték ellenében vett a Fogyasztó igénybe. 

További feltétel, hogy a Fogyasztó az Európai Unió területén lakó, olyan uniós polgár legyen, aki a szolgáltatásokat nem Magyarország területéről veszi igénybe. 

Fontos, hogy a Fogyasztó az online vitarendezési platform nyújtotta lehetőséggel olyan szolgáltatással kapcsolatban éljen, amelynek igénybe vételét az Európai Unió területén kezdeményezte. A panaszokat a Szolgáltató az Európai Unió a magyarországi online vitarendezési kapcsolattartó ponthoz fogja továbbítani. 

7.        Felelősség 

7.1.     Felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Honlap olyan műszaki megoldás alkalmazásával került kialakításra, amely lehetővé teszi azt, hogy egy időpontban azonos felhasználói névvel és jelszóval egyszerre csak egy Felhasználó léphessen be a Honlap kizárólag regisztrált felhasználók számára elérhető részére. Erre tekintettel a Felhasználó köteles a Megrendelés igénybe vételéhez szükséges jelszavát titokban tartani. A Felhasználó a felhasználói nevét és jelszavát harmadik személy részére nem adhatja át, saját regisztrációjához harmadik személynek nem biztosíthat közvetlen hozzáférést. A felhasználói jelszó elvesztése, elfelejtése esetén a Felhasználó a Honlapon keresztül elérhető Elfelejtett jelszó funkciót használva igényelhet új jelszót. A Szolgáltató az új jelszót a Felhasználó igénylésének átvételét követően, az új jelszó előállításához szükséges időtartam elteltét követően küldi meg a Felhasználó részére, a Felhasználó által megadott e-mail címre. 

7.2.     Szolgáltató a jelen 7.2 alpontban foglaltak Felhasználó általi megsértése esetén – tekintve, hogy ezek az esetek olyan súlyos szerződésszegő magatartásnak minősülnek, amelyek következtében a Szolgáltatótól a Felek közötti jogviszony fenntartása a továbbiakban nem várható el – jogosult a Felek között létrejött Szerződést azonnali hatállyal felmondani, és a Felek között fennálló jogviszonyt megszüntetni: 

7.2.1.Felhasználó megsérti a 7.1. alpontban rögzített kötelezettségét, azaz a Szolgáltató által részére biztosított felhasználónevét és jelszavát harmadik személynek bármely módon átengedi, hozzáférhetővé teszi, harmadik személynek a saját regisztrációján keresztül bármely egyéb módon hozzáférést biztosít a Szolgáltató jelen Szabályzatban meghatározott szolgáltatásaihoz. 

7.2.2.Felhasználó a digitalizált Kiadványokhoz illetéktelenül hozzáfér, azokat lemásolja, letölti, többszörözi, terjeszti, nyilvánosan előadja, nyilvánossághoz közvetíti vagy átdolgozza, továbbá az ezen felhasználási cselekmények megakadályozását célzó műszaki megoldásokat, intézkedéseket kijátsza vagy ezt megkíséreli. 

7.2.3.Felhasználó a Honlapot romboló alkalmazások, programok, vírusok, férgek útján, vagy bármely más egyéb módon rongálja, a Honlapot egyébként a Honlapra nézve ártalmas módon használja. 

            Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szerződésnek a jelen alpontban foglaltak szerint történő felmondása esetén a Szolgáltató jogosult a Felhasználó regisztrációját haladéktalanul törölni, amely esetben Felhasználó semmilyen visszatérítésre, kártérítésre nem tarthat igényt. Felhasználó ezen felül köteles teljes körűen megtéríteni mindazt a kárt, amit a jelen alpontban foglaltak megsértésével Szolgáltatónak okoz. 

7.3.     Amennyiben Szolgáltató vis maior miatt teljesen vagy részben akadályoztatva van a Szerződés teljesítésében, kötelezettségeinek a vis maiorral okozati összefüggésben való elmulasztása nem minősül a Szolgáltató részéről szerződésszegésnek, Szolgáltató a vis maior időtartamára – annak mértékéig – mentesül szerződéses kötelezettségei alól. Vis maiornak minősül minden olyan külső, elháríthatatlan körülmény, melynek bekövetkezéséért és fennállásáért egyik Fél sem felelős. Ennek megfelelően vis maiornak minősülnek különösen az alábbiak: természeti csapás, áramkimaradás, a Szolgáltató érdekkörén kívül felmerülő okból bekövetkező szerverleállás, internet szolgáltatás meghibásodása vagy kimaradása, harmadik személyek által elhelyezett romboló alkalmazások, programok, vírusok, férgek, hacker tevékenységek (így különösen, de nem kizárólag a Felhasználó banktitkainak vagy egyéb adatainak jogosulatlan megismerésére irányuló, harmadik személyek által kifejtett hacker tevékenységek), továbbá sztrájk vagy egyéb társadalmi méretű esemény. Szolgáltató vállalja, hogy a jelen 7.4 alpontban meghatározottakról a Felhasználókat a Honlapon közzétett közleményben megfelelően tájékoztatja. 

7.4.    Amennyiben Felhasználó úgy dönt, hogy a Szolgáltatónak a Szerződésben biztosított szolgáltatását a továbbiakban nem kívánja igénybe venni, bármikor írásban kérheti Szolgáltatótól, hogy regisztrációját a Honlapon törölje. Felhasználó köteles tudomásul venni, hogy amennyiben regisztrációja ennek megfelelően törlésre kerül, úgy ezt követően a Felek között fennálló Szerződés megszűnik, és Felhasználó a továbbiakban nem jogosult a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatást igénybe venni. Felhasználó továbbá a regisztrációjának törlésére irányuló kérelme esetén tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatóval a szerződés alapján teljes körűen elszámolt, és a Szolgáltatóval szemben a Szerződésből eredően további követelése nincsen. 

7.5.     A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Kiadványok szerzői jogi jogosultjai bármikor jogosultak az adott Kiadvány felhasználására adott engedélyt visszavonni. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben a szerzői jogi jogosult az adott Kiadvány felhasználására vonatkozó hozzájárulását visszavonja, a Szolgáltató a Kiadványt a Honlapról, valamint a saját rendszereiről eltávolítja, egyúttal értesíti (a regisztráció során megadott e-mail címre küldött elektronikus levél útján) a Felhasználót, hogy az adott Kiadvány a továbbiakban nem érhető el. Az előző mondatban meghatározott esetben a Felhasználó nem jogosult a Szolgáltatóval szemben semmilyen igényt (ideértve különösen kárigényt) érvényesíteni. 

7.6.     A Szolgáltató rögzíti, hogy a digitalizált Kiadványokat a Felhasználók kizárólag a jelen Szabályzatban meghatározott technikai feltételek mellett tudják igénybe venni (1.3. pont). Szolgáltató mindennemű felelősséget kizár a Szolgáltatással kapcsolatos olyan hibákért, amelyek a jelen Szabályzatban meghatározott technikai feltételek hiányából erednek. Szolgáltató semminemű felelősséggel nem tartozik abban az esetben, ha Felhasználó személyi számítógépe vagy más hordozható eszköze nem alkalmas az olvasóprogram megnyitására, futtatására valamint a megfelelő sávszélességű internetkapcsolatra. A Felhasználó internetkapcsolatának biztosítását saját maga, valamely internetszolgáltató társaságnál fizetheti elő saját költségén. Internetkapcsolati szolgáltatást Szolgáltató nem nyújt, ilyen szolgáltatásért díjat nem számolhat fel és ezzel kapcsolatban semminemű felelősséget nem vállal. 

7.7.     A Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Felhasználó a Ptk. rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben, melyről szóló részletes tájékoztatást a jelen Szabályzat 1. számú mellékletét képező Fogyasztói Tájékoztató tartalmazza. A Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. 

7.8.  Az értékesített termék hibája esetén Felhasználó – választása szerint – a 7.9. pontban meghatározott jogát, vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet, melyről szóló részletes tájékoztatást a jelen Szabályzat 1. számú mellékletét képező Fogyasztói Tájékoztató tartalmazza Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó igényét a gyártóval szemben érvényesítheti. 

7.11.  A Szolgáltató a Szerződés alapján nem vállal jótállást. A Szolgáltatót a hatályos jogszabályok alapján jótállási kötelezettség a Kiadványok, illetve az Előfizetések értékesítésével kapcsolatban nem terheli. 

8.         Rendelkezésre állás

8.1.     Szolgáltató biztosítja a Honlap folyamatos működőképességét a teljes funkcionalitásának állandó biztosításával, valamint a Honlaphoz kötődő szolgáltatások folyamatos internetes elérhetőségét hardveres és szoftveres hátterük biztosításával. Felek a folyamatosságot biztosítottnak tekintik abban az esetben, ha a Szolgáltatás – a 9.2-9.4 alpontokban meghatározott okok miatti szünetelések időtartamán felül – bármely naptári év időtartamának 98%-ában (kilencvennyolc százalékában) interneten keresztül megfelelőn elérhető.

8.2.     Szolgáltató nem felelős a Honlap működésének szüneteléséért, ha a szüntetést vis maior (7.3 alpont) vagy a Szolgáltató érdekkörén kívül eső harmadik személy magatartása idézte elő. A jelen alpontban foglalt okokból történő szünetelés nem jelenti a Szolgáltató által a rendelkezésre állással kapcsolatban a jelen 9. pontban vállalt bármely kötelezettség megszegését.

8.3.     Szolgáltató előre bejelenti a Honlap átalakítása, felújítása, cseréje, karbantartása miatti szünetelést, amennyiben más gazdaságos műszaki megoldás nem áll rendelkezésre, és a szünetelés mértéke nem haladja meg naptári hónaponként a 4 (négy) órát. Szolgáltató a jelen 9. pont szerinti szünetelésről szóló közleményt 5 (öt) munkanappal korábban a Honlapon közzéteszi. Amennyiben a szünetelést valamely azonnali beavatkozást igénylő, rendkívüli körülmény elhárítása teszi szükségessé, akkor a Szolgáltató jogosult a szünetelésről szóló értesítést kevesebb, mint 5 (öt) munkanappal korábban közzétenni.

8.4.     Szolgáltató rendszeres karbantartás miatt a jelen alpontban foglalt feltételek mellett jogosult a Szolgáltatást szüneteltetni. Jelen alpont alkalmazásában rendszeres karbantartásnak minősülnek a Szolgáltató technikai eszközeink üzemképes állapotban való tartására vonatkozó karbantartási tevékenységek, amelyek biztosítják a karbantartás hatására a Honlap és az ahhoz kapcsolódó Szolgáltatás rendeltetésszerű működését. A rendszeres karbantartás biztosítja az üzemelés hatására fokozatosan csökkenő üzembiztonság időszakonkénti növelését, lassítva ezzel a technikai eszközök elhasználódásának folyamatát. A rendszeres karbantartás körébe tartoznak azok a tevékenységek is, amelyek a Szolgáltatás nyújtásához szükséges kiszolgáló eszközök meghibásodásának megelőzése érdekében kerülnek elvégzésre. A Szolgáltató megtesz minden ésszerű lépést annak érdekében, hogy a rendszeres karbantartás során – a karbantartási munka jellegére tekintettel - a Szolgáltatás a lehető legrövidebb ideig szüneteljen. A jelen alpontban foglalt okokból történő szünetelés nem jelenti a Szolgáltató által a rendelkezésre állással kapcsolatban a jelen 9. pontban vállalt bármely kötelezettség megszegését.

9.     Kedvezményezett

9.1.  Felhasználó a Megrendelés alkalmával a megrendelőlap megfelelő kitöltésével dönthet úgy, hogy a megvásárolt Előfizetéshez nem saját maga kíván hozzáférni, hanem az általa megjelölt harmadik személy, a Kedvezményezett számára kívánja ezt a lehetőséget biztosítani. Ez esetben a Szabályzatban foglalt rendelkezéseket a jelen 10. pontban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

9.2.  Kedvezményezett megjelölése esetén a Felhasználó által a Szolgáltatónál leadott Megrendelés harmadik személy javára szóló szerződésnek minősül (Ptk. 6:136. §), melynek alapján a Kedvezményezett válik közvetlenül jogosulttá.

9.3.  Kedvezményezett megjelölése esetén Felhasználó tudomásul veszi, hogy ő maga nem jogosult az általa a Kedvezményezett javára megvásárolt Előfizetésekhez hozzáférni. Ebben az esetben a Kedvezményezett részére biztosított felhasználónevet és jelszót kizárólag a Kedvezményezett jogosult használni.

9.4.  A vásárlást követően Szolgáltató Felhasználó részére e-mail értesítést küld, melynek mellékletét képezi a Kedvezményezettnek továbbítandó Ajándékkártya. A Kedvezményezett a Felhasználótól kaphat értesítést arra vonatkozóan, hogy a Felhasználó a részére mely Előfizetés(eke)t vásárolta meg. A Kedvezményezett ezt követően a Felhasználó által küldött e-mail Mellékletében biztosított Ajándékkártyán található link segítségével juthat a Honlapra, ahol regisztrációt követően jogosult a részére előfizetett Kiadványokhoz hozzáférni.

9.5.  A Kedvezményezett a 10.4 alpont szerinti regisztrációt követően Felhasználónak minősül a jelen Szabályzatban a Felhasználók tekintetében meghatározott valamennyi jog és kötelezettség tekintetében, kivéve azokat, melyek természetükből adódóan kizárólag a Kedvezményezett javára Megrendelést leadó Felhasználót illethetik meg, illetve terhelhetik (ideértve különösen a vételár megfizetésével kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket).

10.      Vegyes rendelkezések

10,1.  A jelen Szabályzat pontokból, azon belül alpontokból áll.

10.2.  Szolgáltató biztosítja, hogy a jelen Szabályzat hatályos szövegét valamennyi Felhasználó a Honlapon keresztül folyamatosan megismerhesse. A Szolgáltató jogosult a jelen Szabályzat tartalmát egyoldalúan és akár a meglévő Előfizetésekre is kiterjedően, fontos okból (így különösen, de nem kizárólagosan a szolgáltatások módosítása, fejlesztése, informatikai fejlesztések, a jogi és gazdasági környezet, vagy konstrukció, megoldás változása, vagy változtatása, termékfejlesztés, a Kiadókkal fennálló szerződéses kapcsolat változása, hatósági kötelezés, a joggyakorlat változása), akár az Előfizetőkre hátrányos módon módosítani.  ideértve a Szabályzatnak a Korm. rendelet alapján nyújtandó kötelező tájékoztatással összefüggő rendelkezéseit (azaz a jelen Szabályzat 1. számú mellékletét képező Fogyasztói Tájékoztatót) is. Szolgáltató biztosítja továbbá, hogy a jelen Szabályzat bármilyen módosításáról a Felhasználókat legkésőbb a módosítás hatálybalépését megelőzően 15 (tizenöt) munkanappal tájékoztatja, oly módon, hogy a Szabályzat módosított szövegét a Honlapon közzéteszi. A Felhasználó jogosult a Szerződést jelen Szabályzat módosításának közzétételét követő 15 (tizenöt) napos jogvesztő határidőn belül felmondani, kivéve, ha a módosítás a teljesítési feltételek és a Felhasználó lényeges szabályait nem érinti, vagy a módosítás a Felhasználó számára kedvezőbb; amennyiben a Felhasználó ezen időszak alatt ilyen nyilatkozatot nem tesz, úgy kell tekinteni, hogy a Felhasználó a módosított Szabályzat rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadta.

10.3.  A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre a magyar jogalkalmazandó.

10.4.  Amennyiben a jelen Szabályzat egyes rendelkezései végrehajthatatlanok, vagy érvénytelenek, vagy utóbb azokká válnak, úgy ez a Szabályzat egyéb rendelkezéseit nem érinti.

10.5.   A jelen Szabályzat elválaszthatatlan részét képező melléklet:

             1. számú melléklet: Elállási/Felmondási Nyilatkozat Minta

            Fogyasztói tájékoztató

10.6.   A Szolgáltatónak a Különszámos kiadványok és Előfizetések értékesítésével kapcsolatos tevékenységére vonatkozóan a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre. A hirdetési tevékenységével kapcsolatban ugyanakkor a Szolgáltató magára nézve kötelezőnek tekinti a Magyar Reklámszövetség és a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének etikai kódexét (elérhetősége: http://mrsz.hu/cmsfiles/08/c1/Magyar_Reklametikai_Kodex_2015.pdf), amelyről a Fogyasztónak minősülő Felhasználók az ügyfélszolgálaton keresztül kérhetnek másolatot.

10.7.     A jelen Felhasználói Szabályzatban, illetve annak mellékleteiben használt fogalmak az alábbi jelentéstartalommal bírnak:

Adatbázis jelenti azt a Szolgáltató által vezetett és rendszeresen frissített adatnyilvántartást, amely a Felhasználók rendelkezésre álló adatait tartalmazza.

Adatvédelmi tv. jelenti az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt.

Előfizetés jelenti bármely Kiadvány több lapszámának egy adott időszakra kiterjedő megvásárlását.

Felek jelenti együttesen a Felhasználót és a Szolgáltatót.

Felhasználó jelenti azon személyt, aki a Honlapon történő megfelelő regisztrációt követően Megrendelést ad le.

Fél jelentheti akár a Felhasználót, akár a Szolgáltatót.

Fogyasztó jelenti a Ptk.-ban meghatározott fogyasztót.

Honlap jelenti a Szolgáltató által üzemeltett, a mindennapnemetul.hu domainnév alatt található Honlapot.

Kiadvány jelenti a Szolgáltató által havi rendszerességgel kibocsátott lapot és már megjelent lapszámokat, amellyel kapcsolatban a Szolgáltató a Szerződésben meghatározott szolgáltatásokat nyújtja a Felhasználó részére.

Kedvezményezett jelenti azt a Felhasználótól különböző kedvezményezett természetes vagy jogi személyt, akinek részére a Szerződés létrejöttét követően a Szolgáltató a Felhasználó által megvásárolt Kiadvány(ok) elérhetőségét biztosítani köteles.

Korm. rendelet jelenti a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Kormányrendeletet.

Különszámos kiadvány jelenti a korábban megjelent és még megvásárolható lapszámokat.

Megrendelés jelenti a Honlapon keresztül elérhető elektronikus formanyomtatvány (megrendelőlap) segítségével megtehető, a Felhasználó által kiválasztott Előfizetés megvásárlására irányuló jognyilatkozatot, amely tartalmazza a Felek között létrejövő Szerződés egyedi feltételeit.

Ptk. jelenti a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt, vagy a helyébe lépő jogszabályt.

Szabályzat jelenti a jelen Felhasználói Szabályzatot.

Szerződés jelenti a Szolgáltató és Felhasználó között létrejött szerződéses jogviszony egészét, amely az Előfizetés vételárának Felhasználó által történő megfizetésével jön létre, és amely magában foglalja a Megrendelésben rögzített egyedi feltételeket, valamint a jelen Szabályzatban meghatározott általános szerződési feltételeket.

Szolgáltató jelenti az ExpertinLingua Bt. vállalkozást (székhely: 1066 Budapest, Lovag utca 16., cégjegyzékszám: szám, nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; telefonszám: (+36302407810) szám; e-mail cím: info@mindennapnemetul.hu).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. számú melléklet

Elállási/Felmondási Nyilatkozat Minta

 

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

 Címzett: ExpertinLingua Bt.

  

Alulírott/ak (itt kérjük megadni az előfizető/előfizetők nevét) kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: (Itt kérjük a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölését).

 

Szerződéskötés időpontja/átvétel időpontja: (a megfelelőt jelölendő)

 A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén szükséges)


Kelt:

 

Fogyasztói Tájékoztató

 

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján az alábbiakról tájékoztatjuk a fogyasztónak minősülő Előfizetőnket.

Fogyasztónak minősül bármely, a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

 

Az Elállási/Felmondási jogról

 

Elállási/Felmondási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni az előfizetésétől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

 

Az elállási / felmondási határidő

a)         szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén: a szerződés megkötésének napjától számított 14. nap elteltével jár le;

b)        termék adásvételére irányuló szerződés esetében: attól a naptól számított 14. nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi;

c)         több termék szolgáltatásakor: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi;

d)         több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi;

e)         termék meghatározott időszakon belüli rendszeres szolgáltatására vonatkozó szerződés esetében: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy átveszi az első terméket.

 

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az ExpertinLingua Bt. alábbi címek valamelyikére (Szolgáltató: ExpertinLingua Bt.; székhely: 1066 Budapest, Lovag utca 16. fsz/1.; telefonszám: +36302407810;; e-mail cím: info@mindennapnemetul.hu). Ebből a célból felhasználhatja a Felhasználói Szabályzat 1. sz. mellékletben foglalt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.

 

A Szolgáltató a honlapján nem biztosítja az Előfizető számára az elállás, illetve a felmondás jogának gyakorlását.

 

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/ felmondási nyilatkozatát.

 

Az elállás/felmondás joghatásai

 

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

 

Ha a szerződés alapján terméket vett át, Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

 

A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

 

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

 

Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében, ha Ön kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén Ön köteles megtéríteni számunkra a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen visszatérítjük az Ön által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az általunk nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

 

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról

 

1. Kellékszavatosság

 

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

 

Ön az ExpertinLingua Bt. hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

 

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

 

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

 

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

 

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

 

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

 

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

 

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az ExpertinLingua Bt. vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

2. Termékszavatosság

 

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

 

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

 

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

 

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

 

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

 

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

 

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

 

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 

–               a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

–               a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

–               a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

 

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.