ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1.    Az adatkezelő személye
A Minden Nap Németül magazin kiadójaként az ExpertinLingua Bt (székhely: 1066 Budapest, Lovag utca 16.; cégjegyzékszám: 01 06 791458; a továbbiakban: Kiadó ) jár el adatkezelőként a jelenlegi, korábbi és leendő ügyfelek személyes adatai tekintetében.

2.    Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

-    az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
-    a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelet (általános adatvédelmi rendelet)

3.    Meghatározások

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

GDPR: az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről;

felügyeleti hatóság vagy NAIH: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes  személy  testi,  fiziológiai,  genetikai,  szellemi,  gazdasági,  kulturális  vagy  szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

személyes adatok különleges kategóriái: faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére 

vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;

ügyfél: a Kiadó termékei és szolgáltatásai iránt személyesen, a honlapon, telefonon vagy bármely más módon érdeklődők, illetve a honlapon keresztül megrendelést leadó természetes vagy jogi személyek.

weboldalaink: a Kiadó által működtetett weboldalak: www.mindennapnemetul.hu


4.    Az adatkezelés elvei
A Kiadó megfelelő intézkedéseket tesz annak biztosítása érdekében, hogy az ügyfelekre vonatkozó személyes adatokat mindenkor
(a)    jogszerűen és tisztességesen és megfelelő jogalapon kezelje (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság);

(b)    csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtse, és azokat ne kezelje ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon;

(c)    az adatkezelés céljai szempontjából megfelelő és releváns, és a szükségesre korlátozódjanak (adattakarékosság);

(d)    pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek; lehetőség szerint a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék (pontosság);

(e)    olyan formában tárolja, amely az ügyfelek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak statisztikai célból kerüljön sor, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtása mellett (korlátozott tárolhatóság);

(f)    oly módon kell kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve (integritás és bizalmas jelleg).

5.    A Kiadó által kezelt adatok, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama
A Kiadó a felsorolt adatkezelési célokból a következő személyes adatokat kezeli ügyféliről:

I.    Ajánlatkérés, érdeklődés szolgáltatásaink iránt honlapon, személyesen, telefonon, e-mailben vagy más módon

(a)    név;    Az ügyfél beazonosításához
elengedhetetlenül szükséges adat
(b)    e-mail cím , telefonszám;    Az ügyfél későbbi eléréséhez,
beazonosításához szükséges adatok
(c)    érdeklődés tárgya (pl: időszak, hossz,
úti cél, szállás, ellátás besorolás, résztvevők száma, kora, kiutazás módja, ár preferencia, megjegyzés);    Az ügyfél érdeklődésének pontosításához,
annak megfelelő, személyre szabott megválaszolásához szükséges adatok, az ügyfél saját közlése alapján.

Az adatkezelés jogalapja az érdeklődő hozzájárulása. Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig tart.

II.    Hírlevélre feliratkozás (honlapunkon a feliratkozó oldalon, rendelés során, ill. személyesen/telefonon szóban/írásban/e-mailben), egyéb DM tevékenység

(a)    e-mail cím, esetlegesen név,    Az ügyfél beazonosításához
elengedhetetlenül szükséges adat
(b)    esetlegesen telefonszám;    Az ügyfél későbbi eléréséhez
elengedhetetlenül szükséges adatok
(c)    érdeklődés tárgya, hírleveleink iránti igény;    Az ügyfél eldöntheti, hogy kívánja-e kapni
tematikus hírleveleinket vagy sem; az ügyfél saját közlése alapján.
(d)    feliratkozás dátuma, levelezés-
történet nyilvántartása    Esetleges technikai problémák feltárása
céljából.

Az adatkezelés jogalapja az érdeklődő hozzájárulása. Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig tart. Hírleveleink alján minden esetben szerepel a leiratkozás link, az érdeklődő leiratkozhat.

III.    Termékmegrendelés

 
(b)    e-mail cím, telefonszám, cím (számlázási és szállítási cím) 
    Az ügyfelek későbbi eléréséhez és a megrendelés teljesítéséhez
elengedhetetlenül szükséges adatok

Az adatkezelés jogalapja a megrendelés teljesítése, illetve az annak kapcsán felmerült esetleges jogviták rendezhetőségének biztosítása. . Az adatkezelés időtartama a megrendelés teljesítési éve plusz két év.

IV.    Felmérések, kérdőívek, szavazások, nyereményjátékok során megadott adatok
Az adatkezelés célja: Felméréseken, szavazásokon, nyereményjátékokon való részvétellel, kérdőívek kitöltésével kapott információk elemzése, nyertesek értesítése. Az adatok rögzítésének célja továbbá a visszaélések, többszöri beküldések megakadályozása. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása. A kezelt adatok köre: név, e-mail cím, ügyfelek által adott visszajelzések
Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.: a hozzájárulás visszavonásáig
A megadott e-mail cím és a felmérés során bevitt adatok szigorúan elkülönítve és kizárólag a fent megjelölt célok érdekében kerülnek rögzítésre. Az ügyfelek és az oldal látogatóinak véleményét a Kiadó bizalmasan kezeli a statisztikai értékelési folyamat során, az ügyfelek és más látogatók személyes és különleges adatait nem kapcsolja össze az e-mail címekkel.
 

6.    Google AdWords konverziókövetés használata

A „Google AdWords” nevű online reklámalkalmazást használja az adatkezelő, továbbá annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
„Google“).
Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.
Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre kattintott.
Minden Google AdWords ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az AdWords ügyfeleinek weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.
Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a célt szolgálják, hogy az AdWords konverziókövetést választó ügyfeleinek számára konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik felhasználót azonosítani lehetne.
Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal, hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.

További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el:
www.google.de/policies/privacy

7.    A Google Analytics használata

A Kiadó a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.
A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.
A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.
A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti    a következő    linken elérhető böngésző plugint.  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu


8.    Cookie-k a weboldalainkon
Manapság a weboldalak szinte mindegyike használ sütiket, így a mi oldalunk is. Kérjük, tájékozódjon ennek részleteiről az alábbiakban!

Mi is az a cookie?
A cookie (vagyis süti) egy olyan fájl, amit a weboldal megtekintőjének számítógépén, mobiltelefonján vagy egyéb, internetes eszközén hoznak létre a weboldalak. A cookie-t a weboldalt kiszolgáló szerver küldi a látogató böngészőjének, ami tárolja azt, majd az a további látogatások, oldalmegtekintések alkalmával visszaküldi a szervernek. Manapság a weboldalak szinte mindegyike használ sütiket, így a mi weboldalaink is. Sütik kizárólag adatokat tartalmaznak, vagyis nem tartalmaznak futtatható kódokat, és nem férnek hozzá az ön személyes adataihoz, vagy lemezen tárolt adataihoz.

Mire használhatóak a cookie-k?
Ezek a fájlok lehetővé teszik a felhasználó internetezésre használt eszközének felismerését, így releváns, a felhasználó igényeihez igazított tartalom megjelenítését. A sütik a felhasználó számára egyszerűbb böngészést biztosítanak, és elősegítik, hogy az minél kényelmesebb szolgáltatást nyújtson. Hasonlóan működnek az oldalaink látogatói statisztikáinak elkészítéséhez használt cookie-k, amelyek értékes információkkal szolgálnak a felhasználók oldalhasználati szokásaival kapcsolatosan. A kapott statisztikai eredményeket felhasználva tudjuk az oldal szerkezetét és tartalmát az igényeknek megfelelően alakítani.

Milyen cookie-kat használ a Kiadó?
A Kiadó kétféle sütit használ: időszakosat és állandót. Az időszakos sütik olyan ideiglenes fájlok, amelyek a bejelentkezett időszak végéig, vagy az alkalmazás (böngésző) bezárásáig maradnak a felhasználó eszközén. Az állandó cookie-k pedig a paraméterükben meghatározott ideig, vagy manuális törlésükig vannak jelen a felhasználó eszközén.

A Kiadó által használ cookie-k megfelelnek a legszigorúbb adatvédelmi kritériumoknak, és személyes adatokat nem tartalmaznak.

A Kiadó oldalainak megtekintése során nem csak a Kiadó, hanem más webes szolgáltatók is használhatnak cookie-kat (rakhanak le, és olvashatják vissza saját korábban lerakott cookie-jukat). Ennek oka, hogy oldalaink használják ezen szolgáltatók szolgáltatásait. Ilyenek például az alábbi oldalak:
youtube.com (a beágyazott videók miatt) 
dropbox.com (letölthető tartalmak miatt)
google (közösségi, hirdetési és statisztikai szolgáltatásai miatt)

A cookie-k tiltása, törlése
Ha zavarja Önt, hogy oldalaink cookie-kat tárolnak több lehetősége is van: A weboldalak eléréséhez használt böngészőprogramok alapértelmezett esetben engedélyezik a sütik elhelyezését az eszközre. A sütik kezelésére vonatkozó információk a böngésző beállításai között találhatóak. Ezek a beállítások megváltoztathatók úgy, hogy a cookie-k automatikus kezelését a böngésző blokkolja, vagy minden esetben értesítést küldjön a felhasználónak, ha az eszközre cookie-t küldtek.

Köztes megoldásként használhat "Inkognitóablak"-ot böngészésre, mely a bezáráskor minden cookie- adatot automatikusan töröl. Ezt javasoljuk, ha más gépét használja, vagy pl, internet kávézóban böngészik.

Fontos tudni, hogy a cookie-k használatának tiltása/korlátozása negatívan befolyásolhatja az oldal bizonyos funkcióinak működését, oldalainkon például nem fog tudni rendelés leadni.

Miért fontosak a cookie-k?
Az internet hatékony működéséhez elengedhetetlenek a sütik. Hozzásegítik a felhasználót a kényelmes böngészéshez az általuk megismert igények és érdeklődési körök révén, illetve olyan adatokat tárolnak, amelyek nélkül a weboldalak egyes funkciói működésképtelenek. A közösségi oldalak (Facebook, Google+ stb.) és online szolgáltatások (például a Gmail) működésképtelenek a sütik használata nélkül. Jó tudni, hogy a cookie-k korlátozása, vagy tiltása nem jelenti azt, hogy többé nem kap online reklámokat. Mindössze annyit érhető el vele, hogy a megjelenő reklámok nem képesek figyelembe venni a böngészési szokásait, így nem igazodnak az igényeihez és az érdeklődési köreihez.

9.    Közösségi oldalak
Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook /Google+/ Twitter/ Pinterest/ Youtube/ Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.
Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki az adott közösségi oldalakon regisztrált és
„lájkolta”, „kommentelte”, vagy más interakciójával érintette a Kiadó weboldalait, publikált tartalmait.
Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett.  Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon

10.    Személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái

A Kiadó a következő felekkel oszt meg ügyféli személyes adatokat (mint adatkezelőkkel, vagy adatfeldolgozókkal):
(a)    a Kiadó cégen belüli munkavállalói között;
(b)    a megrendelés teljesítésében résztvevő harmadik felekkel (pl: csomagküldő szolgáltatókkal (Foxpost Zrt., Magyar Posta Zrt. és DPD Hungária kft.))
(c)    felügyeleti hatósággal és más szabályozó hatóságokkal és szervekkel.
(d)    könyvelési, és egyéb számviteli szolgáltatásokat nyújtó alvállalkozóival
(e)    informatikai rendszereinek szolgáltatóival


Az ügyfelek személyre szóló tájékoztatást kérhetnek a hozzájuk kapcsolódóan a Kiadó által kezelt személyes adatok kezeléséről, email: info@mindennapnemetul.hu, telefon: +36 30 2407810, cím: 1066 Budapest Lovag utca 16.

A Kiadó minden partnere esetén elvárja a törvényi kötelezettségek teljes betartását.

11.    Az ügyfél hozzáférési jogai
Ha az ügyfél azt kéri, hogy a Kiadó visszajelzést adjon arra vonatkozóan, hogy kezeli-e a személyes adatait, a Kiadó köteles tájékoztatást adni.

Az ügyfél azon joga, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy a Kiadó kezeli-e (vagy sem) a személyes adatait,


(a)    a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
(b)    nem terjed ki az anonim adatokra;
(c)    nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és
(d)    magában foglalja az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokat.

A Kiadó a kérelmező ügyfél kérésére hozzáférést és másolatot biztosít a személyes adataihoz. 

12.    Az ügyfél helyesbítéshez való joga

Az ügyfél jogosult a személyes adatai helyesbítésére. E joga
(a)    nem terjed ki az anonim adatokra;
(b)    a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
(c)    nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és
(d)    magában foglalja az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokat.

A Kiadó az ügyfél kérése alapján megfelelően javítja vagy kiegészíti annak személyes adatait. A Kiadó az ügyfél személyes adatainak helyesbítéséről tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). A Kiadó azonban nem tájékoztatja a címzetteket a személyes adatok helyesbítéséről, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlennek bizonyul.

13.    Az ügyfél törléshez való joga
Bizonyos feltételek esetén az ügyfél jogosul a személyes adatai törlésére.

A Kiadó indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, amennyiben

(a)    a Kiadó kezeli e személyes adatokat, és
(b)    az ügyfél a személyes adatai törlését kéri, és
(c)    a személyes adatok nem szükségesek azon célokra, amelyekre a Kiadó a személyes adatokat kezeli.

A Kiadó indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, ha

(d)    az adatkezelés a Kiadó vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és
(e)    az ügyfél tiltakozik az ellen, hogy a Kiadó kezeli a személyes adatait, és
(f)    az ilyen személyes adatok kezelését megalapozó jogszerű ok nem élvez elsőbbséget az ügyfél tiltakozásával szemben.

A Kiadó indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, ha

(k)    az ügyfél a személyes adatai törlését kéri, és    
(l)    az ilyen adatok Társaság általi kezelése nem jogellenes, vagy        
(m)
(n)    a törlés kötelező a hatályos törvények értelmében, vagy
az    ügyfél    adatait    az    információs    társadalommal    
összefüggő    
szolgáltatások
vonatkozásában gyűjtik.

A Kiadó az ügyfél személyes adatainak törléséről tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). A Kiadó azonban nem tájékoztatja a címzetteket a 

személyes adatok törléséről, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen.
Hírlevélrendszerünkből való törlés automatizált. A felhasználó bármikor törölheti magát, ha válasz emailt küld a hírlevélre és a tárgyba az „unsubscribe” szót írja. Illetve specifikusan bármikor leiratkozhat bármelyik hírlevelünkről, a levél alján lévő leiratkozó link használatával.


14.    Az ügyfél joga az adatkezelés korlátozásához
Az ügyfél kérheti a személyes adatai kezelésének korlátozását. Az ügyfél joga a személyes adatai kezelése korlátozásának kérésére

(a)    nem terjed ki az anonim adatokra;
(b)    a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
(c)    nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és
(d)    magában foglalja az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokat.

A Kiadó korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését arra az időszakra, amely alatt ellenőrzi az ilyen adatok pontosságát, ha az ügyfél a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri és az ügyfél vitatja az ilyen adatok pontosságát.

A Kiadó korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha az ügyfél olyan adatok
kezelésének korlátozását kéri, amelyek kezelése jogellenes, és az ügyfél ellenzi az ilyen adatok törlését.

A Kiadó korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha

(a)    az ügyfél a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri, és
(b)    a Kiadónak már nincs szüksége ezekre az adatokra az adatkezelése céljából, és
(c)    az  ügyfél  az  adatait  jogi  igény  előterjesztéséhez,  érvényesítéséhez  vagy  védelméhez igényli.

A Kiadó korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha

(a)    az ügyfél tiltakozik az olyan személyes adatai kezelése ellen, amik szükségesek az Kiadó jogos érdekei céljából, és
(b)    az ügyfél annak visszaigazolására vár, hogy az ügyfél személyes adatainak a Kiadó általi kezelésére van jogszerű ok, amely nem élvez elsőbbséget az ügyfél tiltakozásával szemben.

A Kiadó az ügyfél személyes adatai kezelésének korlátozásáról tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek). A Kiadó azonban nem tájékoztatja a címzetteket az ilyen korlátozásról, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen.

Ha a Kiadó korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, akkor

(a)    tárolhatja az ilyen személyes adatokat,
(b)    az ügyfél hozzájárulása alapján kezelheti az ilyen személyes adatokat,
(c)    kezelheti a személyes adatokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy valamely személy jogainak megvédéséhez.
A Kiadó nem használhat fel ügyféli adatokat közvetlen üzletszerzés céljára, beleértve a profilalkotást vagy az automatizált döntéshozatalt egyedi ügyekben.

15.    Az ügyfél adathordozhatósághoz való joga

Az ügyfél jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosultak arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ez akadályozná (ahol technikailag lehetséges) azt az adatkezelőt, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy megrendelés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik.

Az ügyfél adathordozhatósághoz való joga

(a)    nem terjed ki az anonim adatokra;
(b)    a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki;
(c)    nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra; és
(d)    nem terjed ki az egyértelműen az ügyfélhez kapcsolható álnevesített adatokra.


16.    Az ügyfél mint érintett kérelmének ügyintézési határideje
A Kiadó az ügyfelet a fentiek szerint megillető jogosultságokra vonatkozó szerinti kérelmekre az alábbi határidőkön belül válaszol.

Érintett kérelme    Határidő
Tájékoztatáshoz való jog    amikor az adatot gyűjtik (ha az érintett adja át)
vagy egy hónapon belül (ha nem az érintett adja át)
Hozzáféréshez való jog    egy hónap
Helyesbítéshez való jog    egy hónap
Törléshez való jog    indokolatlan késedelem nélkül
Adatkezelés korlátozásához való jog    indokolatlan késedelem nélkül
Adathordozhatósághoz való jog    egy hónap
Tiltakozáshoz való jog    a tiltakozás kézhezvételekor


17.    Panasz benyújtásához való jog, az adatkezelő elérhetősége
Ha az ügyfél úgy véli, hogy a jogait megsértették, a Kiadó azt javasolja, hogy az ügyfél kezdeményezzen egyeztetést az adatkezelővel úgy, hogy közvetlenül felveheti a kapcsolatot (email: info@mindennapnemetul.hu, telefon: +36 30 2407810, cím: 1066 Budapest Lovag utca 16.). Ha az ilyen egyeztetés nem vezet eredményre vagy ha az érintett személy nem kíván részt venni ilyen tevékenységben, a bírósághoz vagy a NAIH-hoz fordulhat. Bírósági eljárás kezdeményezése esetén az érintett dönthet úgy, hogy az eljárást a lakcíme vagy lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt indítja meg.

A NAIH kapcsolati adatai a következők: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; weboldal: www.naih.hu.

18.    Az adatkezelés biztonsága
Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a 

természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre 

annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:
a)    a személyes adatok álnevesítését és titkosítását; (pl. weboldalunk kizárólag titkosított protokoll alatt érhető el)
b)    a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;
c)    fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;
d)    az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.
Adatkezelő adatbiztonsági intézkedése: Informatikai rendszereink redundáns (tartalékokkal bíró) felépítése, szerverről, adatainkról automata folyamatos biztonsági mentések készítése.

19.    Az érintett tájékoztatása esetleges adatvédelmi incidensről
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.
Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást  nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket. Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
•    az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
•    az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
•    a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket
nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.
Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

20.    Esetleges adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

21.    A jelen tájékoztató módosításai

A Kiadó fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa a jelen tájékoztatót. A Kiadó adott esetben levélben vagy e-mailben és minden esetben a vonatkozó jogszabályok szerint 

tájékoztatja az ügyfeleket az ilyen módosításokról. A mindenkor hatályos Adatvédelmi tájékoztató elérhető az interneten az alábbi cím alatt: https://utazom.com/sites/default/files/dokumentumok/utazom-com-adatvedelmi- tajekoztato.pdf